درباره ما

دکتر ابوالفضل موفق

  • دکترای سیتوژنتیک و فوق دکترا در زمینه ژن درمانی

  • گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی