درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر ابوالفضل موفق

  • مراقبت سرطان مهر

    دکترای سیتوژنتیک و فوق دکترا در زمینه ژن درمانی

  • مراقبت سرطان مهر

    گروه ژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی