درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر علیرضا هروی موسوی

  • مراقبت سرطان مهر

    فوق دکترا در زمینه بیولوژی سرطان

  • مراقبت سرطان مهر

    مرکز درمانی سرطان British Columbia در کانادا

استفاده از بیوانفورماتیک در تجزیه و تحلیل داده های ژنومی، اپی ژنومی و پروتئومیکس