درباره ما

دکتر علیرضا هروی موسوی

  • فوق دکترا در زمینه بیولوژی سرطان

  • مرکز درمانی سرطان British Columbia در کانادا

استفاده از بیوانفورماتیک در تجزیه و تحلیل داده های ژنومی، اپی ژنومی و پروتئومیکس