درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر عظیم مهرور

  • مراقبت سرطان مهر

    فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان

  • مراقبت سرطان مهر

    بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

1. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2. رئیس بخش آنکولوژی بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک