درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر جواد صابری نژاد

  • مراقبت سرطان مهر

    متخصص بیماری های کودکان

  • مراقبت سرطان مهر

    بیمارستان های رسالت و گلستان

1. استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران 2. رئیس بخش NICU بیمارستان رسالت تهران 3. رئیس بخش اطفال بیمارستان گلستان