درباره ما

دکتر مجید صمصامی

  • متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی سرطان

  • مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین

استادیار جراحی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو انجمن جراحی