درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر مجید صمصامی

  • مراقبت سرطان مهر

    متخصص جراحی عمومی، فلوشیپ جراحی سرطان

  • مراقبت سرطان مهر

    مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین

استادیار جراحی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عضو انجمن جراحی