درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر سعیده سرافراز

  • مراقبت سرطان مهر

    دکترای سایکوآنکولوژی

  • مراقبت سرطان مهر

    مرکز مشاوره زندگی بهتر

 عضویت در انجمن روانشناسی صنعتی سازمانی 1385  عضویت در موسسه خیریه سپاس (ویژه حمایت از بیمارن مبتلا به سرطان)، 1389  عضویت در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 1391  عضویت در انجمن روانشناسی بالینی ایران، 1392  عضویت در انجمن روانشناسی ایران، 1392  عضو اصلی گروه تخصصی سایکوآنکولوژی انجمن روانشناسی ایران، 1392  عضو اصلی گروه تخصصی بالینی انجمن روانشناسی ایران، 1392  عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 1392  عضو انجمن آموزش پزشکی ایران، 1392