درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

مهیار نوریان

  • مراقبت سرطان مهر

    کارشناس ارشد ژنتیک

  • مراقبت سرطان مهر

    مرکز تحقیقات خون و سرطان محک، بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

۱) مربی آموزشی و محقق ارشد بخش IBD ، پژوهشکده گوارش و کبد ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. از سال 1393 تا سال 1397 ۲) راه اندازی و اجرای پروژه Big Biobank برای مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و پایش سرطان. سال 1397 ۳) سوپروایزر اجرایی و علمی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و پایش سرطان. از سال 1397 تا سال 1398 ۴) پژوهشکر و دبیر شورای پژوهشی مرکز تحقیقات خون و سرطان محک. فعلی