درباره ما

مراقبت سرطان مهرمراقبت سرطان مهر

دکتر نرجس مهرور

  • مراقبت سرطان مهر

    دکترای زیست پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • مراقبت سرطان مهر

    مرکز تحقیقات خون و سرطان محک، بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (1383 الی 1386)
دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران (1385 الی 1386)
آزمایشگاه ژنتیک، مرکز درمانی و تحقیقاتی سرطان کودکان محک، تهران، ایران (1386 الی 1388)
مرکز تحقیقات خون و سرطان محک، مرکز درمانی و تحقیقاتی سرطان کودکان محک، تهران، ایران (1390 تا کنون)
مرکز تحقیقات سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (1393 الی 1398)